• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda karar süreleri ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

Ancak Devlet Memurları Kanunu'nun 128 inci maddesinde disiplin soruşturmalarının hangi sürelerde karara bağlanacağı hususu düzenlenmiştir.

Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün;

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının dosyanın ilgili disiplin kuruluna gelmesinden itibaren 30 gün;

Memurluktan çıkarma cezalarının ise soruşturma dosyasının yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren 6 ay içerisinde karara bağlanması gerekmektedir.

 

 

Not:

Anayasa’nın 128 inci maddesinde üniversite öğretim elemanları diğer kamu görevlisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 16/07/2010 gün ve E.2010/29, K.2010/90 sayılı kararında “öğretim üyelerini devlet memuru gibi değerlendirmenin mümkün olmadığı” değerlendirmesi yapılmıştır. Yükseköğretim elemanları için özel kanun niteliğinde olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un disiplin hükümlerinde 657 sayılı Kanun’un disiplin hükümlerine açık bir atıf bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Danıştay 8 inci Daire’nin 09.03.2016 tarihli ve E.2016/1221 sayılı kararında olduğu gibi yargı kararları, disiplin işlemleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu genel kanun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ise özel kanun kabul ederek özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel kanuna göre işlem yapılması gerektiği görüşünü taşımaktadır.

Bu eğilim uyarınca disiplin cezalarının karar ve tebligat sürelerinde Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerine uygun hareket edilmesi doğru olacaktır.