• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek. (53/1-a.madde)

 2. Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek. (53/1-b.madde)

 3. Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek. (53/1-c.madde)

 4. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,(657 SK 125/A-a Madde)

 5. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, (657 SK 125/A-b Madde)

 6. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, (657 SK 125/A-c Madde)

 7. Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, (657 SK 125/A-d Madde)

 8. Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, (657 SK 125/A-e Madde)

 9. Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, (657 SK 125/A-f Madde)

 10. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, (657 SK 125/A-g Madde)

 11. Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. (657 SK 125/A-h Madde)

 

Kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek. (53/2-a.madde)

 2. Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek. (53/2-b.madde)

 3. Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek. (53/2/c.madde)

 4. Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak. (53/2/d.madde)

 5. Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek. (53/2/e.madde)

 6. İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak. (53/2/f.madde)

 7. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak. (53/2/g.madde)

 8. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak. (53/2/h.madde)

 9. Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak. (53/2/ı.madde)

 10. Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak. (53/2/j.madde)

 11. Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak. (53/2/k.madde)

 12. Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak. (53/2/l.madde)

 13. İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. (53/2/.m madde)

 14. Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak. (53/2-n.madde)

 15. .Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, (657 SK 125/B/a Madde)

 16. Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, (657 SK 125/B/b Madde)

 17. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, (657 SK 125/B/c Madde)

 18. Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, (657 SK 125/B/d Madde)

 19. .Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, (657 SK 125/B/e Madde)

 20. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, (657 SK 125/B/f Madde)

 21. İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, (657 SK 125/B/g Madde)

 22. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, (657 SK 125/B/h Madde)

 23. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, (657 SK 125/B/ı Madde

 24. Verilen emirlere itiraz etmek, (657 SK 125/B/j Madde)

 25. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, (657 SK 125/B/k Madde)

 26. Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak. (657 SK 125/B/l Madde)

 27. (Ek:17/9/2004-5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. (657 SK 125/B/m Madde)

 

Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak. . (53/3/a.madde)

 2. Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek. . (53/3/b.madde)

 3. Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek. . (53/3/c.madde)

 4. Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak. . (53/3/d.madde)

 5. Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak. . (53/3/e.madde)

 6. Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak. . (53/3/f.madde)

 7. Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak. . (53/3/g.madde)

 8. Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek. . (53/3/h.madde)

 9. Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak. . (53/3/ı.madde)

 10. Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak. . (53/3/j.madde)

 11. Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, (657 SK 125/C/a Madde)

 12. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, (657 SK 125/C/b Madde)

 13. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, (657 SK 125/C/c Madde)

 14. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, (657 SK 125/C/d Madde)

 15. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, (657 SK 125/C/e Madde)

 16. Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, (657 SK 125/C/f Madde)

 17. Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, (657 SK 125/C/ı Madde)

 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak. (53/4/a.madde)

 2. Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak. (53/4/b.madde)

 3. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak. (53/4/c.madde)

 4. Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek. (53/4/d.madde)

 5. Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak. (53/4/e.madde)

 6. İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek. (53/4/f.madde)

 7. Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek. (53/4/g.madde)

 8. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. (53/4/h.madde)

 9. Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak. (53/4/ı.madde)

 10. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, (657 SK 125/D/a Madde)

 11. Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, (657 SK 125/D/b Madde)

 12. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, (657 SK 125/D/c Madde)

 13. Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, (657 SK 125/D/d Madde)

 14. Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, (657 SK 125/D/e Madde)

 15. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, (657 SK 125/D/f Madde)

 16. Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, (657 SK 125/D/h Madde)

 17. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, (657 SK 125/D/ı Madde)

 18. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, (657 SK 125/D/j Madde)

 19. Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, (657 SK 125/D/k Madde)

 20. Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, (657 SK 125/D/l Madde)

 21. Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, (657 SK 125/D/m Madde)

 22. Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, (657 SK 125/D/n Madde)

 23. Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. (657 SK 125/D/o Madde)

 

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir. (53/5 madde)

 

Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek. (53/6/a.madde)

 2. Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak. (53/6/b.madde)

 3. Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. (53/6/c.madde)

 4. Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek. (53/6/d.madde)

 5. Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek. (53/6/e.madde)

 6. Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak. (53/6/f.madde)

 7. İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (657 SK 125/E/a Madde)

 8. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, (657 SK 125/E/b Madde)

 9. Siyasi partiye girmek, (657 SK 125/E/c Madde)

 10. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, (657 SK 125/E-d Madde)

 11. Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, (657 SK 125/E/e Madde)

 12. (Değişik: 13/2/2011-6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, (657 SK 125/E/f Madde)

 13. Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, (657 SK 125/E/g Madde)

 14. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, (657 SK 125/E/h Madde)

 15. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, (657 SK 125/E/ı Madde)

 16. Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, (657 SK 125/E/j Madde)

 17. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. (657 SK 125/E/k Madde)

 18. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/75 md.) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak. (657 SK 125/E/l Madde)

Öngörülmemiş Disiplin Suçları:

Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir. (2547 SK 53/D maddesi)

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler de disiplin suçu olarak nitelendirilmiştir .

Söz konusu hüküm, suçta kanunilik ilkesi ve bu ilkenin zorunlu bir sonucu olan kıyas yasağı ve belirlilik ilkesini ihlal etmektedir. Hangi fiillerin suç oluşturduğu, unsurları itibarı ile kanunda açıkça belirtilmelidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, disiplin suç ve cezalarını suçta ve cezada kanunilik ilkesinin güvence altına alındığı Anayasanın 38. maddesi kapsamında olduğunu belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre; “Yönetim, yasal belirleme ve dayanak olmadan herhangi bir davranışın yaptırım gerektirdiğini takdir edip kendi yetkisiyle kural koyamaz. Yönetsel yaptırımlar, yönetimin karar ve işlemlerinin denetimi en zorunlu olanlarındandır. Suç ve cezalar anayasaya uygun olarak yasayla konulabilir. Yönetim kendiliğinden suç ve ceza yaratamaz… Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca bir hukuk devletinde, ceza yaptırımına bağlanan her eylemin tanımı yapılmalı suçlar kesin biçimde ortaya konmalıdır.” (AYM, 19.4.1988, E. 1987/16, K. 1988/8, AMKD, sayı. 24, s. 109)