• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

Karar süresine benzer şekilde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tebligata ilişkin bir süre de belirlenmemiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda verilen kararların tebliğine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır. Buna karşılık Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 15 inci maddesindeki düzenlemeden bu sürelerin, kararın verilmesinden itibaren 15 gün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Anayasa’nın 128 inci maddesinde üniversite öğretim elemanları diğer kamu görevlisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 16/07/2010 gün ve E.2010/29, K.2010/90 sayılı kararında “öğretim üyelerini devlet memuru gibi değerlendirmenin mümkün olmadığı” değerlendirmesi yapılmıştır. Yükseköğretim elemanları için özel kanun niteliğinde olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un disiplin hükümlerinde 657 sayılı Kanun’un disiplin hükümlerine açık bir atıf bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Danıştay 8 inci Daire’nin 09.03.2016 tarihli ve E.2016/1221 sayılı kararında olduğu gibi yargı kararları, disiplin işlemleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu genel kanun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ise özel kanun kabul ederek özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel kanuna göre işlem yapılması gerektiği görüşünü taşımaktadır.

 

Bu eğilim uyarınca disiplin cezalarının karar ve tebligat sürelerinde Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerine uygun hareket edilmesi doğru olacaktır.