• 0 342 3601040

Genel Hizmetler

Üniversite ve bağlı tüm birimlerinin Rektörlük Makamından gönderilen hukuki ihtilaf ya da tereddüt konusu olmuş uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, idari düzenlemeler ile protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını ve/veya ilgili birimlerince hazırlanmış olan tasarılar hakkında görüş verilmesiyle ilgili hizmetleri kapsar. Müşavirliğimiz; Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet veren istisna birimlerden biridir.Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşme, protokol ve şartnameler belirlenen esaslara göre hazırlanır veya hazırlanmış olanlara mevzuata uygunluğu açısından incelenerek görüş bildirilir.Üniversitemiz tüzel kişiliği adına, ihtarname ve protesto keşidesi, Döner Sermaye İşletmesi alacakları, öğrenci katkı payları, peşin maaş ve mecburi hizmet borçlarının yasal yollarla takip ve tahsil edilmesi veya taksitlendirmeye yönelik taahhütname ve yüklenme senedi düzenlenmesi de Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerdir.

 

Yargı Hizmetleri

Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar.Yürütülen tüm yargı işlemlerinde, Üniversitemiz açısından telafisi imkansız durumlarla karşılaşılmaması ve Üniversitemiz menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla; ihtilaf konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra, yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller ve ilgili sözleşmeler vb. yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan iddia ve savunmalar ilgili mercilere sunulmaktadır.Yürütülen dava ve takiplerin tüm aşamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak, yargılama sonucu kesinleşen kararlar uygulanması için Üniversitemizin ilgili birimine gönderilir.

 

Soruşturma Hizmetleri

2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre Üniversite personelinin disiplin ve ceza soruşturmaları ile aynı kanunun 54’üncü maddesine göre Üniversite öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının takibini kapsar. .Üst disiplin amiri olarak Rektör tarafından soruşturma açılması emri verildikten sonra, soruşturmaların yürütülmesi ile ilgili tüm aşamalarının takibi ve soruşturmacı tayin edilen akademik ve idari personel ile gerekli yazışmaların yapılması, yürütülen soruşturmanın soruşturma usul ve esaslarına uygunluğu hakkında ve soruşturma raporu hazırlanmasında; atanan soruşturmacılara destek hizmeti verilmesi, personelle ilgili ceza ve disiplin soruşturmalarının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması, tamamlanan soruşturma dosyalarındaki rapor veya fezlekede açıklanan kanaat ve önerilerin yetkili disiplin amir veya kurullarına sunulması, kesinleşen cezaların ilgililere bildirilmesi,uygulanmasının sağlanması, hizmetlerdir.