• 0 342 3601040

1. Soyut iddialar içeren şikayetlere ve basit şüpheye dayalı olarak, inceleme yapılmadan disiplin soruşturması açılmasının; 2547 sayılı kanunun amacı dışına çıkılarak soruşturulan personeli, soruşturma psikolojisi altında mağdur ve rencide ettiği gözetilerek, soruşturma açılmadan önce “inceleme” yapılması uygun olacaktır. Disiplin Hukukunda; inceleme neticesinde disiplin suçu konusu eylemin öğrenilmesi durumunda inceleme raporunun makama sunulduğu tarihten itibaren sürenin başladığı kabul edilmektedir.

 

2. Bazı durumlarda ise şikayete  konu iddialarla ilgili olarak söz konusu suçların işlenip işlenmediği, olayların vaki olup olmadığı, hangi tarihlerde, hangi personele yönelik suçlamada bulunulduğu v.s. hususları inceleyerek ceza ve disiplin soruşturması açılmasına gerek olup olmadığının sanık/şüphelilerin kimler olduğunun tespit edilmesi için öncelikle inceleme başlatılmalıdır.

 

3-Soruşturma emri verme yetkisine sahip bulunan makamın, “konunun incelenmesi” şeklinde verdiği emir üzerine gerekli inceleme yapılarak belgeler toplanır, gerektiğinde ilgililerin ifadelerine başvurulur, belirlenen durum ve sonuç emri veren makama sunulur.

 

4-Şayet emir, “konunun incelenmesi ve gerektiğinde soruşturulması” şeklin­de verilmişse, bu takdirde incelemeci tarafından gerekli inceleme yapılır, belgeler top­lanır, gerektiğinde ilgililerin ifadelerine baş vurulur, veriler değerlendirilir, yapılan incelemelerden çıkan sonucun ileri sürülen iddianın gerçek olmadığı yönünde olma­sı halinde soruşturmaya geçilmeyerek bir inceleme raporu düzenlenmesi ile yetinilir.

 

5-İnceleme raporlarında da genellikle soruşturma raporlarında söz konusu olan bölüm­lere yer verilir ve sonuçta elde edilen bulgular değerlendirilerek iddiaların kesinlik kazanmadığı ifadelendirilir.

 

6-İleri sürülen hiçbir iddianın sübuta ulaşmaması halinde, itham edilen kişi ya da kişilerin ifadelerinin alınmaması daha uygundur.

 

 7-İnceleme raporlarında da rapor kapağı ve eklerin listesinin bulunması, raporun, dizi pusulasının ve eklerin soruşturma raporu bölümünde belirtilen şekilde paraflanması, imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir.