• 0 342 3601040

Hazırlayan: Av.İbrahim SATIL

 

Cezaların bildirilmesi

 

MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından;

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,

c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine

bildirilir.

 

Disiplin cezalarının uygulanması

 

MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.

 

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları

 

MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

 

(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

 

(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

Not: Kesinleşme, itiraz edilmemesi durumunda itiraz süresinin sona erdiği tarihten, itiraz söz konusu ise, bu itirazın üst amir veya kurulca karara bağlanmasını takiben söz konusu olur. Kanunda ve Yönetmelikte açıklık bulunmamakla birlikte, cezalar nedeniyle yargıya başvurulması durumunda, özellikle yürütmenin durdurulması talebi söz konusu olduğunda, işlemlerin tamamlanmasından önce bu kararın sonucunun beklemesinde yarar vardır. Cezanın kesinleşmesinin beklenmesi bu bildirimler bakımından çok önemlidir. Çünkü kesinleşmeyen ve fakat ilgili yerlere bildirilmiş olan cezalanın, itiraz veya başka nedenlerle değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması söz konusu olursa tekrar bildirim yapılması gerekecek, tabii ki bu da resmi işlemlerde kargaşaya yol açacaktır. Uygulamada bu hususlara daha çok özen gösterilmesi gerekmektedir.